Algemene voorwaarden 2019 Leden

Algemeen

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijfformulier en betalingsvoorwaarden,
foto’s en video’s, prijslijst naar waarheid ingevuld, wordt verstaan onder:
. Defana: Defana eenmanszaak, gevestigd te Zevenhuizen Honselaarsdijkstraat 7 2761NA geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
te……….. onder nr. 58052135
.
. Defana:
. Banknummer (IBAN): NL 88 INGB 0007610608
. Beheerder: diegene die zorg draagt voor het beheer van de accommodaties.
. Docent: diegene die de ontvangst en de training verzorgd namens Defana (eigenaar en/of vrijwilligers)
. Deelnemer natuurlijk persoon (m/v) die deelneemt aan activiteiten verzorgd Defana en/of op wiens naam het lidmaatschap is
geadministreerd. Met uitzondering van leden onder de 18 jaar.
Deze algemene voorwaarden dienen in voorkomend geval te worden gelezen in samenhang met de huisregels en inschrijfformulier 

Artikel 1: Aanmelding en toegang

a. De aanmelding voor Defana vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te verzenden naar
Defana. U mag het inschrijfformulier ook overhandigen voor uw eerste les aan de Docent.
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat Defana het inschrijfformulier heeft ontvangen
behoudens het bepaalde in art.1.c. De activiteiten bij Defana vangen aan per 1e van de maand tot einde van het desbetreffende
kwartaal (behoudens het bepaalde in art.2.c).
c. Incasso dient voorafgaande het kwartaal rond 14 v/d maand te zijn voldaan.
d. Bij start halverwege het kwartaal wordt dit per direct verrekend
e. Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een les is bereikt kan de Deelnemer op een wachtlijst worden geplaatst. Dit
is wanneer er teveel aanmeldingen zijn ten opzichte van de beschikbaarheid in lesplaatsen. De Deelnemer krijgt bericht van
Defana zodra er plaats is voor de desbetreffende les. De Deelnemer kan overigens ook starten bij een andere les/locatie. Vanaf
het moment van fysieke deelname is ook incasso voor deze les van kracht.
f. Defana behoud zich het recht om de indeling van de desbetreffende les/locatie
g. Aanmelding voor een proefles of een lidmaatschap voor jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar dient door een ouder/verzorger,
en op kosten van een ouder/verzorger, te geschieden (zie artikel 3).

Artikel 2: lidmaatschap, termijn en betaling 

a. Een lidmaatschap bij Defana geldt vanaf de ingangsdatum en kan op elk gewenst moment ingaan. De contributie loopt van de
eerste dag van het kwartaal tot laatste dag van het kwartaal. Bij inschrijving na de 1e van de maand/kwartaal wordt de contributie
pro rata verrekend. Een lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode behoudens tijdige opzegging..
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per overschrijving.
c. Bij het uitblijven van betaling factuur van het aan Defana verschuldigd bedrag, om ongeacht welke andere reden van te late
betaling, wordt de het factuur nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de Deelnemer). U wordt hiervan op de hoogte gebracht
middels een email. Mislukt de overboeking, om welke
reden dan ook, ten tweede male,. Een derde incasso brengt 40 euro administratiekosten met zich mee.
Een lidmaatschap wordt geblokkeerd indien, en zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt
bovendien de toegang tot activiteiten van Defana geweigerd. Defana is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de
Deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting voor de Deelnemer vervalt.
Defana is niet verantwoordelijk voor het mailverkeer die in spam terecht komen
d. Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan: tariefsaanpassingen vanwege
overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie- en accommodatiekosten. Deelnemers worden
uiterlijk 2 maanden voor het activeren van de abonnementsprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden middels een email, brief of digitale nieuwsbrief. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt u zo eventueel, met inachtneming van de
reguliere opzegtermijn uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging als geaccepteerd
beschouwd en door Defana doorgevoerd.
e. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessure of langdurige ziekte
kan uw abonnement ‘bevroren’ worden (zie artikel 7).
f. Indien de Deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de
contributie plaats.
g. Wanneer Defana geen lessen aanbiedt omwille van vakantie of het sluiten van de door Defana gegeven activiteiten, kan u de
gemiste lesmomenten inhalen op een andere locatie en of tijd in dezelfde maand. Dit is enkel mogelijk wanneer u hier per e-mail
afspraken over maakt met Defana en lesplaatsen zijn toegezegd.
h. Bij gemiste lessen is er geen sprake van een “spaarsysteem” of “les tegoed” en geen restitutie.

Artikel 3: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindigen van een lidmaatschap door een Deelnemer, ongeacht de reden, geschiedt door schriftelijke opzegging middels een
brief of e-mail. Enkel een mondelinge opzegging volstaat niet. De opzegging dient in het bezit te zijn van Defana voor de einddatum
van de lidmaatschapstermijn. Deze zal dan met een opzegtermijn van een maand verlengd worden.
b. U ontvangt per e-mail een bewijs van opzegging via e-mail retour van Defana.
c. Defana behoudtzich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar
gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de
lopende contractstermijn vervalt.

Artikel 4: Defana lidmaatschap

a. Overdraagbaarheid: het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met Defana. Uw
lidmaatschap kan enkel gewijzigd worden met ingang van de nieuwe incassoperiode.

Artikel 5: Jaarrooster

a. De lestijden van Defana zijn variabel. Defana behoudt zich het recht voor om de indeling van de trainingstijden voor wat betreft plaats,
tijd, programma’s e.d. naar eigen inzicht te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
b. Bij overmacht wegens ziekte van een Docent behoudt Defana zich het recht voor om een training te annuleren of te vervangen met een
andere les. U mag er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om een vervangende Docent te regelen.
c. Defana behoudt het zich het recht voor om het rooster aan te passen gedurende de (school)vakantieperiodes.
d. Defana is gesloten op alle nationale feestdagen. Er worden dan geen lessen aangeboden.

Artikel 6: risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma
en/of activiteiten, die deel uitmaken van Defana, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer.
b. Defana, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van enig ongeval en/of
letsel van de Deelnemer behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
c. Zowel Defana als de Beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
Deelnemer.
d. Indien Defana om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal schadevergoeding niet hoger zijn
dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van
Defana wordt uitbetaald.
e. Wanneer een Deelnemer eigendommen of materialen van Defana kapot maakt, kan de Deelnemer aansprakelijk worden
gehouden voor de kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 7: ziekte, verhuizing, zwangerschap, overlijden of blessure leed

a. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 6 weken wegens ziekte een blessure (of zwangerschap) niet in staat bent deel te nemen
aan Defana activiteiten, kan uw lidmaatschap worden stopgezet. Dit met een maximale periode van 3 maanden en enkel met
bewijs van uw huisarts of fysiotherapeut.
b. Indien de periode langer is dan 3 maanden vervalt het lidmaatschap automatisch.

Artikel 8: Privacy

a. Defana verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die wij van de Deelnemer of ingeval van een minderjarige, van diens
ouders/verzorgers, ontvangen. Zo verzamelt en verwerkt Defana alle persoonsgegevens die worden ingevuld in het
inschrijfformulier. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Voor bepaalde persoonsgegevens vragen wij expliciet uw toestemming om deze
te mogen gebruiken onder vermelding van de doeleinden waarvoor die persoonsgegevens zullen worden gebruikt.
b. De aan Defana verschafte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij zulks noodzakelijk is in
het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht,
sluit Defana een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Defana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
c. Defana bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
d. Defana neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Defana gebruik van
beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewalls en password toegang tot persoonsgegevens . U heeft recht om uw
persoonsgegevens (of als ouder/voogd van een minderjarige, diens persoonsgegevens) in te zien, aan te passen, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Defana.
e. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kunt u
contact opnemen met Defana [email adres vermelden + postadres + telefoonnummer].
f. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie – ter bescherming van uw privacy – uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Defana zal zo snel mogelijk, en in
eerste instantie, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 9: toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarde en alle overeenkomsten door of met Defana aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Deelnemer en Defana zullen worden
beslecht door een volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Defana is
gevestigd.

Artikel 10: tot slot

a. Door aanmelding verklaart de Deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarde en het bepaalde in deze algemene voorwaarden
en de huisregels van Defana te hebben gelezen, begrepen en te accepteren.
b. Deze voorwaarde beheersen de rechtsverhouding tussen Defana en de Deelnemer.
c. Deze versie nummer 2 van de algemene voorwaarde vervangt alle eventueel voorgaande versies.
d. Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt die
bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van
een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen en deze algemene voorwaarden onverlet.
Reglement:
De deelnemer heeft zich te houden aan de instructies van de instructeur van Defana.
De deelnemer dient blessures, beperkingen enz. voor de deelname aan de activiteit door te geven aan de instructeur van Defana.
Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen.
Defana is niet aansprakelijk voor deelnemers die buiten de activiteit om de sport beoefenen.
In geval van een activiteit in een gehuurde accommodatie dient de deelnemer zich te houden aan de regelement van de desbetreffende
accommodatie.
Deze zijn vaak te vinden bij de ingang van de accommodatie.

Prijslijst:
1x pw 82.50 euro per kwartaal 2x pw 150.00 euro per kwartaal*
*Inschrijfkosten 1 malig 37.50 euro
De deelnemer en of ouder/verzorger van deelnemer jonger dan 18 jaar verklaart hierbij de volledige
inschrijving naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden.
Datum: Naam deelnemer en of ouder/verzorger deelnemer:
______________ ___________________________________________
Handtekening deelnemer en of ouder verzorger deelnemer:
____________________________________________
Contact informatie
Defana: Honselaarsdijkstraat 7 2761 NA Zevenhuizen
Tel: 06-40217148
M: info@defana.nl
Facebook: Defana
Instagram: Defana_sports
YouTube: Defana_sports
©2019 Defana – Alle rechten voorbehouden – Defana